Mario Bonini  (2 mal im JCT)
So. 27.06.99 First St. Anthony Jazzband (Balerna) (g,bjo )
So. 13.06.99 First St. Anthony Jazzband (Balerna) (g,bjo )